عکس‌های تاریخی کمتر دیده شده از ایران

عکس‌های تاریخی کمتر دیده شده از ایران

متاسفانه سهم ما در مقایسه با برخی از کشورهای دیگر جهان برای ثبت منظم تاریخ‌مان و حفظ اسناد، خاطرات شفاهی و عکس‌های مهم تاریخی، بسیار حقیر و ناچیز بوده است.

درست به همین خاطر است که وقتی هر چند وقت یک بار از گوشه‌ای به ناگاه عکس‌های تاریخی کمتر دیده شده یا نادیده از ایران می‌بینیم، به هیجان می‌آییم.

مجله نشنال جئوگرافیک در آوریل ۱۹۲۱ شماره‌ای را چاپ می‌کند که همه عکس‌ها به ایران اختصاص دارد.

عکس‌های تاریخی کمتر دیده شده از ایران

با دیدن این عکس‌ها می‌توان برداشتی کلی از ایران یکصد سال پیش پیدا کرد:

وضعیت زنان، مردان و نوع پوشش‌ها

وضعیت راه‌ها، بنادر و شیوه‌های ارتباطی

باورها و اعتقادات مردم

جلوه‌هایی از هنر ایرانی

نامرتب بودن مردم عادی که البته در مقایسه با شهروندان کشورهای دیگر در همین بازه زمانی باید تفسیر شود.

ورود اندک مظاهر فناوری به ایران صد سال پیش در مقایسه با کشورهایی مثل روسیه که البته همین کشور هم در آن زمان بیشتر یک کشور فئودالی بود.

نزدیک بودن و صفای مردم که از ورای عکس‌ها در مقایسه با وضعیت کنونی تعامل مردم با هم، تا حدی مشخص است.

عکس‌های تاریخی کمتر دیده شده از ایران جشن شاهانه در نوروز

عکس‌های تاریخی کمتر دیده شده از ایران دروازه ورودی تخت جمشید

عکس‌های تاریخی کمتر دیده شده از ایران درویش‌های ایرانی

عکس‌های تاریخی کمتر دیده شده از ایران عشایر ایران

عکس‌های تاریخی کمتر دیده شده از ایران مراسم تدفین در همدان

عکس‌های تاریخی کمتر دیده شده از ایران روحانی ایرانی با دست و ریش حنا گذاشته

عکس‌های تاریخی کمتر دیده شده از ایران بچه‌های مدرسه رو همدان

عکس‌های تاریخی کمتر دیده شده از ایران دختران محصل

عکس‌های تاریخی کمتر دیده شده از ایران مکتب پسرانه

عکس‌های تاریخی کمتر دیده شده از ایران خان و محافظانش

عکس‌های تاریخی کمتر دیده شده از ایران شکارچی‌ها، گراز صید کرده‌اند

عکس‌های تاریخی کمتر دیده شده از ایران ییلاق ایلیاتی‌ها

عکس‌های تاریخی کمتر دیده شده از ایران زن زائر

عکس‌های تاریخی کمتر دیده شده از ایران کشاورز و گاو آهن

عکس‌های تاریخی کمتر دیده شده از ایران پوقلمون‌چران

عکس‌های تاریخی کمتر دیده شده از ایران چوپان‌ها در دامنه‌های کوه‌های البرز

کولی‌های ایرانیکولی‌های ایرانی

آبشاری در دامنه کوه البرزآبشاری در دامنه کوه البرز

کوه دماوندکوه دماوند

قله دماوندقله دماوند

شیراز – به گفته نویسنده مقاله نشنال جئوگرافیک ممرکز تجمع گداها، شاعران و فیلسوف‌هاشیراز – به گفته نویسنده مقاله نشنال جئوگرافیک ممرکز تجمع گداها، شاعران و فیلسوف‌ها

فروش نان و برنج در شیرازفروش نان و برنج در شیراز

مهمان‌نوازی ایرانی‌ها و یک بره هدیه شده به مسافرانمهمان‌نوازی ایرانی‌ها و یک بره هدیه شده به مسافران

پشم شتر بر دوش کشاورزان ایرانیپشم شتر بر دوش کشاورزان ایرانی

دروازه رشت قزویندروازه رشت قزوین

کشیدن قلیانکشیدن قلیان

درویش‌ها در حال خواندن قرآندرویش‌ها در حال خواندن قرآن

مسافرت با الاغ و قاطرمسافرت با الاغ و قاطر

دژ ایزدخواستدژ ایزدخواست

مسجد کوچک قزوینمسجد کوچک قزوین

پلی در کردستانپلی در کردستان

نقش رستمنقش رستم

بادکشیدن خرمن گندمبادکشیدن خرمن گندم

تنگ الله اکبر شیرازتنگ الله اکبر شیراز

مدرسه شاه حسین ‏‏‏‏‏‏‏(مدرسهٔ چهارباغ) اصفهانمدرسه شاه حسین ‏‏‏‏‏‏‏(مدرسهٔ چهارباغ) اصفهان

نقشه قدیمی ایراننقشه قدیمی ایران

ورود نخستین قطار به تبریزورود نخستین قطار به تبریز

استقبال ارومیه از ورود خاندان سلطنتیاستقبال ارومیه از ورود خاندان سلطنتی

بازار میوه ارومیهبازار میوه ارومیه

دختران ارمنی جلفادختران ارمنی جلفا

کاروان زائران مکهکاروان زائران مکه

شستشو در کرانه دریای خزرشستشو در کرانه دریای خزر

انزلی – جمع کردن کرم‌های ابریشمانزلی – جمع کردن کرم‌های ابریشم

محل تلاقی جاده روسیه با البرزمحل تلاقی جاده روسیه با البرز

منظره یکی از دروازه‌های زیبای تهران در هنگام بارش برفمنظره یکی از دروازه‌های زیبای تهران در هنگام بارش برف

نمازنماز

نمازنماز

شیرسنگی در همدانشیرسنگی در همدان

سنگ‌تراشی‌های جدید به سبک ایران باستانسنگ‌تراشی‌های جدید به سبک ایران باستان

سرویس حمل و نقل و نامه‌رسانی محدود دولتیسرویس حمل و نقل و نامه‌رسانی محدود دولتی

یک کاروانسرایک کاروانسرا

میدان بزرگ اصفهان یا نقش جهان که زمانی برای بازی چوگان ساخته شده بودمیدان بزرگ اصفهان یا نقش جهان که زمانی برای بازی چوگان ساخته شده بود

به توپ بستن یک راهزنبه توپ بستن یک راهزن

از دار آویزان کردن یک راهزن شروراز دار آویزان کردن یک راهزن شرور

چهل ستونچهل ستون

نمای دیگری از چهل ستوننمای دیگری از چهل ستون

عالی قاپوعالی قاپو

کاروانسرایی در اصفهانکاروانسرایی در اصفهان

بقایای قصر بهرامبقایای قصر بهرام

بیرجندبیرجند

آرامگاه کوروش بزرگآرامگاه کوروش بزرگ

تخت جمشیدتخت جمشید
 
غار شاپورغار شاپور
 
نمایی از شیراز قدیم از بالای دروزاه قرآننمایی از شیراز قدیم از بالای دروزاه قرآن
 
 
باغ تخت شیرازباغ تخت شیراز
 
میوه‌فروش شیرازیمیوه‌ فروش شیرازی
 
فروش نان در شیرازفروش نان در شیراز
 
نانوایی شیرازنانوایی شیراز
 
یک خانه محقر روستایییک خانه محقر روستایی
 
قالی‌بافی زن شیرازیقالی‌بافی زن شیرازی
 
قالی کاشانقالی کاشان
 
ریسندگیریسندگی
 
مادر ایرانی و کودکانشمادر ایرانی و کودکانش
 
یک مهمانی چای زنانهیک مهمانی چای زنانه
 
بادکش کردنبادکش کردن
 
کودکان ایرانیکودکان ایرانی
 
ارابه در جال ورود به ساوهارابه در جال ورود به ساوه
 
زن و شوهر زائر به مقصد مکهزن و شوهر زائر به مقصد مکه
 
مسافرت یک مرد متمولمسافرت یک مرد متمول
 
بازار مسگرهابازار مسگرها
 
ژاندارم ایرانیژاندارم ایرانی
 
لباس درون خانه زنان ایرانی الهام گرفته از لباس باله فرنگی‌هالباس درون خانه زنان ایرانی الهام گرفته از لباس باله فرنگی‌ها
 
زن زیبای بختیاریزن زیبای بختیاری
 
 
مرد لرمرد لر
 
تالاب انزلیتالاب انزلی
 
بندر ایرانیبندر ایرانی
 
راه انزلی به رشت!راه انزلی به رشت!
 
خانه روستایی در نزدیکی رشتخانه روستایی در نزدیکی رشت

بازار رشتبازار رشت
 
راه رشت به تهرانراه رشت به تهران
 
زنان آمریکایی سوار بر کجاوهزنان آمریکایی سوار بر کجاوه
 
ماشین دودی! اولین قطار ایرانی از تهران به شاه عبدالعظیمماشین دودی! اولین قطار ایرانی از تهران به شاه عبدالعظیم
 
تراموای اسبی تهرانتراموای اسبی تهران
 
مرد دوره‌گردمرد دوره‌گرد
 
آش‌فروشیآش‌فروشی
 
مرد سقامرد سقا
 
کباب‌فروشیکباب ‌فروشی
 
کوری عصاکش کور دیگرکوری عصاکش کور دیگر
 
خانم‌ها به گرمابه می‌روندخانم‌ها به گرمابه می‌روند
 
زنان چادریزنان چادری
 
صرف نان و سوپ و قلیانصرف نان و سوپ و قلیان
 
مراسم محرممراسم محرم
 
مراسم محرممراسم محرم
 
یک مناسبت مذهبییک مناسبت مذهبی
 
نقاشی‌های مذهبینقاشی‌های مذهبی
 
ظاهرا یک مرد زرتشتیظاهرا یک مرد زرتشتی
 
محوطه کاخ گلستانمحوطه کاخ گلستان
 
تخت طاووستخت طاووس
مطالب پیشنهادی