رنگ در عکاسی

کتاب رنگ در عکاسی

در دو کتاب ترکیب بندی در عکاسی و رنگ در عکاسی که به وسیله یکی از پیروان مکتب باوهاس نگاشته شده، مولف کوشیده است نظریه های چند تن از استادان هنر سرای مزبور را که در خصوص هنر نقاشی ابراز شده اند برعکاسی انطباق دهد واین نکته در پیشگفتار هر دو کتاب تصریح شده است. 

در کتاب حاضر که به طور عمده از نظریه های یوهانس ایتن وبه خصوص ازکتاب هنر رنگ وی الهام گرفته شده است، خواننده نسبت به جنبه های مختلف نظریه ی رنگ ها شناخت پیدا می کند وبا تاثیرات روانی رنگ ها کیفیت وگونه های مختلف توافق وتضاد رنگها آشنا می شود. هارلد مانته در این کتاب کوشیده است مهمترین رکن هنری عکاسی رنگی، یعنی قانون مر بوط به اصول ترکیب رنگ ها را برای خواننده تشریح نماید وبه واسطه ی عکس های گویایی که فراهم آمده سهولت بیشتری در این کار به وجود آورده است.

چشم برای درک اینکه بتواند مرئی را با دقت درک کند، نیاز به تضاد ها دارد. از آنجا که دنیایی که ما را احاطه کرده رنگی است، غالب اوقات این تضادهای رنگ ها هستند که نگاه ما آنها را ضبط می کند.
با عکاسی کردن موجودات و اشیایی که در برابرعدسی دوربین قرار می گیرند، فیلم رنگی تنها یک بازسازی رنگی را در کار نمی آورد. عکس رنگی در برابر عکس سیاه و سفید " ابزار" کاملا تازه ای است که شایسته است به صورت کاملا نویی به کار گرفته شود. هنگامی که عکسبرداری رنگی به عمل می آوریم، مایلیم تصویری تازه و متفاوت به دست آوریم. حال، رنگ نیازهای خود را دارد و باید نخستین دغدغه عکاس باشد. رنگ بعد تازه ای از آفرینش هنری را در عکاسی وارد کرده و عنصر تازه ای را برای آن به همراه آورده است که هنوز غالبا به صورت بسیار بدی به وسیله ی عکاسان هنری درک می شود : مقصود، مفهوم ترکیب رنگ ها است. بازی رنگ ها در تصویر مساله زیبایی شناختی دشواری است وما تنها در مقدمات آن هستیم. سهم هارلد مانته در این خصوص، سهمی اساسی است. اگر می خواهیم عکس رنگی دارای مفهومی چند باشد و به تصویر هایی تخت محدود نشود، اگر شکوفایی خویشتن برای عکاس باید چیزی غیر از کلمه ای بیهوده باشد، پس عکاس غیر حرفه ای باید اصول بنیادین ترکیب رنگ ها را بیاموزد. باشد که این کتاب برای وی قاعده ی کار گردد.

مطالب پیشنهادی