پشت پرده‌های باله، عکس‌های هنری لوتویلر

رقص باله

هنری لوتویلر ‏(Henry Leutwyler) عکاس در اوایل سال 2012 به مدت 30 روز به سالن رقص باله شهر نیویورک دسترسی نامحدود پیدا کرد و این عکس‌های زیبا و اغلب دلهر‌آور از رقصندگان در داخل و خارج از صحنه نتیجه تلاش‌های او شد است.

پشت پرده‌های باله، عکس‌های هنری لوتویلر

پشت پرده‌های باله، عکس‌های هنری لوتویلر

پشت پرده‌های باله، عکس‌های هنری لوتویلر

پشت پرده‌های باله، عکس‌های هنری لوتویلر

پشت پرده‌های باله، عکس‌های هنری لوتویلر

پشت پرده‌های باله، عکس‌های هنری لوتویلر

پشت پرده‌های باله، عکس‌های هنری لوتویلر

پشت پرده‌های باله، عکس‌های هنری لوتویلر

پشت پرده‌های باله، عکس‌های هنری لوتویلر

پشت پرده‌های باله، عکس‌های هنری لوتویلر

پشت پرده‌های باله، عکس‌های هنری لوتویلر

پشت پرده‌های باله، عکس‌های هنری لوتویلر

پشت پرده‌های باله، عکس‌های هنری لوتویلر

پشت پرده‌های باله، عکس‌های هنری لوتویلر

پشت پرده‌های باله، عکس‌های هنری لوتویلر

پشت پرده‌های باله، عکس‌های هنری لوتویلر

پشت پرده‌های باله، عکس‌های هنری لوتویلر

پشت پرده‌های باله، عکس‌های هنری لوتویلر

پشت پرده‌های باله، عکس‌های هنری لوتویلر

Henry Leutwyler Instagram: Web

مطالب پیشنهادی